Manglende likviditet er en vanlig årsak til konkurs, og dette kan skje selv med lønnsom drift. For å redusere risikoen, bør du ligge i forkant og aktivt styre arbeidskapitalen. Her er det mye du kan gjøre selv.

   Gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»

1. Rask fakturering gir bedre likviditet

De virksomhetene som leverer gode tall, er flinke på å følge opp kundene sine ved fakturering og avvik. Det er kanskje åpenbart, men hvis du har solgt en vare, fakturer med en gang. Ikke utsett dette til slutten av måneden.

Opprett deretter effektive og gode rutiner for oppfølging av utestående fordringer. Gjør det til en rutine å purre ved forfall. Jo lengre du venter, desto større er sannsynligheten for at du ikke får drevet inn en forfalt betaling. 

Det kan også være lurt å gjøre en kredittsjekk når du inngår nye kundeforhold. Sist Finanstilsynet rapporterte på misligholdte forpliktelser, lå det over åtte millioner saker hos norske inkassobyråer. 

Les også: Sesongvariasjoner kan være årsak til dårlig likviditet

2. Redusert kredittid gir bedre arbeidskapital 

I 2018 gikk rekordmange norske bedrifter konkurs. Ifølge tall fra data- og analyseselskapet Bisnode fortsetter denne utviklingen å øke i 2019. For å sikre at bedriften din har god likviditet, bør du først se på hvor mye kapital som bindes opp som en følge av at fordringsmassen øker.

Et godt tiltak for å stabilisere kontantstrømmen inn til virksomheten, er å se på hvilke betalingsbetingelser du gir kundene dine. Historisk sett har det vært vanlig å sette 30 dagers kredittid som standard, men det kan være gull verdt å revidere avtalene dine.

For hver femte dag du klarer å redusere kredittiden med, vil dette frigjøre kontanter tilsvarende 1,36 % av omsetningen din. Dette vil si at dersom du omsetter for 20 millioner kroner vil fem dager redusert kredittid føre til at kontantbeholdningen din øker med ca. 272 000 kroner. For ti dager vil effekten være 544 000 kroner. Å frigjøre over 500 000 kroner i fri likviditet for en bedrift som omsetter for 20 millioner vil ha en merkbar effekt. Husk at lang kredittid er det samme som et gratis, rentefritt lån fra deg til dine kunder. 

Vær klar over at de største selskapene har stor forhandlingsmakt og har et stort fokus på kapitalbinding, og bruker det for alt det er verdt i kontrakter og avtaler. Mange små bedrifter bidrar derfor indirekte til å finansiere de store aktørene med lange betalingsbetingelser.

3.  gode relasjoner til leverandører kan gi finansielle fordeler

Det å forhandle frem best mulig avtaler med leverandører kan sikre fordelaktige betingelser som konkurransedyktige priser, fleksibel kreditt og stordriftsfordeler. Hvor gode betingelser du får vil ofte avhenge av din bedrifts omdømme og hvor viktig du er som kunde. Du kan forbedre forhandlingsposisjonen din dersom leverandørene kan stole på deg når det gjelder oppgjør og overholdelse av avtaler.

Les også: Hva er arbeidskapital og hvorfor er det viktig?

4. bedre betalingsbetingelser fra leverandører gir bedre likviditet

For å bedre likviditeten kan du prøve å utvide betalingsbetingelsene så mye som mulig. På samme måte som ved kredittid til dine kunder, vil hver femte dag du klarer å utsette betaling for varene dine tilsvare en gjennomsnittlig økt kontantbeholdning på 1,36 % av varekostnadene.

Dersom du har varekostnader på 10 millioner kroner vil fem dager utsatt betalingsfrist utgjøre 136 000 kroner i frie kontanter. For ti dager vil effekten være en økt kontantstrøm på 272 000 kroner. Husk at også på leverandørsiden så handler det også om forhandlingsmakt og hvem som sitter på de beste kortene. Er man en stor og dominerende leverandør, så kan man i større grad diktere betalingsbetingelsene.

Les også: Slik reduserer du finanskostnadene dine

5. kontroll over varelageret gir bedre likviditet

Hvordan varelageret ditt styres vil variere fra bedrift til bedrift, alt etter som hva bedriften driver med. En bedrift som selger ferskvarer som mat, vil måtte få vareleveranser hyppig, og ha relativt lite lager til enhver tid. En bedrift som har et mer langvarig varelager vil derimot mest sannsynlig motta færre, større leveranser. Spesielt bedrifter som har denne siste formen, kan binde mye kapital i lageret sitt, og varer som sitter på lageret lenge kan også risikere å bli ukurante.

Følg med på omløpshastigheten over tid. Hvis man ser på bedriften i eksemplet over, som har en total varekostnad for året på 10 millioner kroner, og antar at gjennomsnittlig varelagerstørrelse for denne bedriften over året er 2,5 millioner kroner, er omløpshastigheten fire. Det vil si at i løpet av året er gjennomsnittlig lagertid for varene på tre måneder. Dette tilsvarer omtrent en leveranse hver sjette måned, hver på 5 millioner kroner. Dersom du i stedet får en leveranse hver tredje måned, hver på 2,5 millioner kroner, vil gjennomsnittlig varelagerverdi reduseres til 1,25 millioner, som dermed frigjør 1,25 millioner kroner i gjennomsnittlig likviditet. Dette betyr at gjennomsnittlig lagertid for varene er gått ned til 1,5 måneder.

Den gjennomsnittlige frigjøringen av likviditet over, er heller ikke hele historien. Dersom du har relativt få vareleveranser over året vil betaling for disse ofte utgjøre de største betalingene bedriften gjør, og likviditeten vil bli stram. Dette betyr at tidspunktet for varebestilling- og betaling ofte er det tidspunktet med strammest likviditet, og i dette øyeblikket utgjør den frigjorte likviditeten i eksempelet 2,5 millioner kroner. 

Det billigste er å ta seg forhåndsbetalt og unngå varelager overhodet. Men for mange bransjer er varelager en nødvendighet, ikke minst for å kunne tilby reservedeler og møte markedets etterspørsel.

For deg som bedrift er det viktig å bruke et automatisert system som holder oversikt over beholdningen på varelageret og vet verdien av varene til enhver tid. Dette gjør det enklere å planlegge innkjøp av nye varer og regnskapet mer korrekt. Produkter som blir liggende, spiser tross alt av kapitalen. Vellykket styring av varelageret minimerer kapitalbindingen uten at man opplever negativ effekt på selskapets leveringsevne.

Les også: Voksesmerter? Slik sikrer du kontrollert vekst

6.  likviditetsprognoser gir deg oversikt 

Løpende likviditetsbudsjetter og -prognoser er effektive styringsverktøy. De sier noe om hvordan selskapet genererer kontanter i fremtidige perioder. Fordelen med slike budsjetter er at du kan være i forkant med å skaffe finansiering til perioder med mindre tilgjengelig likviditet, og du kan planlegge mer treffsikre tiltak i forhold til arbeidskapitalen din. Hvis du ønsker å lage et slikt budsjett, gir vi deg oppskriften her. 

Optimalisering av arbeidskapital gir bedre likviditet

I eksemplene over vil en bedrift som omsetter for 20 millioner kroner og har varekostnader på 10 millioner kroner kunne forbedre likviditeten med over 2 millioner kroner dersom den klarer å redusere kredittiden mot kundene med ti dager, øke kredittiden mot leverandørene med ti dager samt redusere gjennomsnittlig lagertid fra tre måneder til en og en halv måned. Dette vil kunne være avgjørende for selskapets fremtidige vekst og lønnsomhet.   

Les også: Hva er forskjellen på driftsresultat og kontantstrøm?

God likviditetsstyring handler ikke bare om å unngå ekstreme situasjoner som illikviditet og eventuell konkurs. Gode rutiner og prosesser vil frigjøre kapital og minske behovet for dyr, ekstern finansiering. Styrer du arbeidskapitalen aktivt, vil du også få mer ut av selskapets drif,,,t gjennom økt lønnsomhet og større handlingsfrihet. Sett under ett vil det gjøre virksomheten din bedre rustet til å takle svingninger i økonomien.

Gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»