Tilgang på kapital gir store konkurransefortrinn når du skal investere i næringseiendom. Dette er et eiendomssegment som innebærer mange risikoelementer, noe som kan gjøre det mer omfattende å oppnå ekstern finansiering. For å vurdere et eiendomsprosjekt på riktig grunnlag, er banken avhengig av tilstrekkelig og relevant dokumentasjon.

Vær realistisk når du søker finansiering til næringseiendom

For å kunne behandle lånesøknader så effektivt som mulig, er banken avhengig av å få best mulig innsikt i gjennomføring av tiltak og risiko ved eiendommen som ønskes finansiert. Vi må få en klar forståelse av hvem bankens kunde er, låneformålet og hvordan vi får pengene våre tilbake.

Vær realistisk i egen risikovurdering ved kjøp av eiendom og hvordan eiendommen skal forvaltes og utvikles. Søknad og vurderinger som ikke hensyntar viktige risikoelementer med eiendommen og anvendelse kan resultere i avslag fra banken. Investering i næringseiendom gir hovedsakelig avkastning i form av løpende leieinntekter og/eller gevinst ved salg av eiendommen. Vi anbefaler derfor at du gir en realistisk og veldokumentert fremstilling av dine planer for ervervelsen, eierskapet samt leietakerrisikoen i prosjektet du ønsker finansiert.

Når vi finansierer næringseiendom forutsetter vi en troverdig og profesjonell samarbeidspartner. En god lånesøknad gir oss en avklaring på om risikoen i prosjektet er akseptabel og om prosjekthorisonten er realistisk og håndterbar.

Husk at banken ikke har noen økonomisk oppside i prosjektet utover det å få pengene sine tilbake. Det er lånetaker som sitter igjen med fortjenesten.

Kontakt oss om eiendomsfinansiering

 

Risikoforståelse er avgjørende når du søker finansiering til næringseiendom

Som potensiell ny kunde er det viktig at banken får et godt innblikk i deg som eier og ditt foretak. Gjør rede for hvilken erfaring du har med tilsvarende prosjekter og hvordan du har gjennomført tidligere prosjekter. Banken er også pliktig til å vurdere midlers opprinnelse, redegjør for hvor du har fått egenkapital fra. Dette bør dokumenteres i en søknad.

Videre må du beskrive hva lån og egenkapital skal brukes til, om det er utvikling eller kjøp av næringseiendom, og hvordan den økonomiske risikoen vurderes. Risiko knyttet til næringseiendom deles gjerne inn i fire kategorier:

  • Leietakerrisiko – risiko knyttet til leietakeres soliditet, leieforholdets kontraktstid, regulering av leie og ledighet i bygget
  • Eiendomsrisiko - risikofaktorer relatert til fremtidig bruk, teknisk tilstand, alternativ anvendelse, nivå på driftskostnader
  • Makrorisiko – makroøkonomiske faktorer som påvirker eiendomsmarkedet, for eksempel yield som endres av rentenivå
  • Residualrisiko - usikkerhet knyttet til salgsverdi frem i tid

Banken og kundens risikovurderinger ved finansiering og kjøp av næringseiendom styres også av næringseiendomssegment. Næringseiendom segmenteres vanligvis på kontor, handel, lager og logistikk og hotelleiendom.

Jo bedre du kan redegjøre for hvordan disse faktorene påvirker næringseiendommen, jo raskere kan banken gjøre en vurdering av prosjektet. Siden leieinntekter er en så sentral verdidriver når det gjelder næringseiendom, er det av avgjørende betydning å dokumentere forhold knyttet til leietakere og vurderinger av leietakerrisiko.

Relevant dokumentasjon i dette henseende kan være:

  • Kontantstrømmen i næringseiendommen
  • Leiekontrakter
  • Historiske regnskap og finansielle nøkkeltall
  • Verdivurdering fra megler/takstmann
  • Vise relevante/realistiske cash-flow-scenarier, for eksempel scenarier som innebefatter realistiske utsikter til rentenivå og risiko for ledighet. 

Riktig vurdering av risiko er avgjørende for å identifisere mulige fallgruver og utnytte styrkene i prosjektet, slik at du som kunde får en klar tilbakemelding på finansieringsmulighetene for prosjektet du vil investere i.  

Les også: Slik får du finansiert byggeprosjektet ditt

 

En god exit-strategi er nødvendig for å få lån til næringseiendom

Utvikling av næringseiendom er kapitalkrevende og gir mulighet for betydelig gevinst, men kan innebære til dels høy risiko for involverte parter. Dette støttes av en rapport fra Norges Bank, som sier risikoen i næringen stiger på grunn av høy prisvekst.

For Pareto bank knytter risikoen ved finansiering av næringseiendom seg ofte til usikkerhet rundt exit-muligheter, som i realiteten vil være refinansiering eller salg.

Vi må derfor vurdere mulighetene for refinansiering med gjerne to til tre års perspektiv hensyntatt gjennomføring av tiltak i tråd med formålet til finansieringen. Det må således gjøres en realistisk vurdering av refinansieringsrisiko.

I praksis påvirker dette bankens vurdering av ditt prosjekt når du søker om finansiering til kjøp av eiendom. Hvis du ikke klarer å overbevise banken om at exit-strategien er forutsigbar og realistisk , risikerer du å få avslag.

 

Partnere i samme eiendomsprosjekt

Vi gjør grundige vurderinger av kunde og eiendom når vi blir forespurt å tilby finansiering.

Vi utreder risiko grundig før vi finansierer en næringseiendom fordi vi har en forventning om at prosjekter og kunder vi finansierer skal lykkes.  Lykkes ikke kunden med sitt prosjekt vil det også påvirke risikoen for kredittengasjementet. Som tilbyder av fremmedkapital, er vi en samarbeidspartner i prosjektet. En finansieringspartner som forstår dine behov med ønske om å bidra på best mulig måte for at du skal lykkes med dine investeringer..

For å legge grunnlaget for et godt samarbeidsklima, er åpenhet og transparens viktig fra første stund. En veldokumentert og etterrettelig lånesøknad markerer startskuddet på et slikt samarbeid. Søknaden bidrar også til at vi kan gi deg presise tilbakemeldinger raskere. I en bransje der tilgang på kapital gir så store konkurransefortrinn, kan effektiv behandling av finansieringsforespørsler utgjøre en stor forskjell.

 

Kontakt oss om eiendomsfinansiering