Finansiering er avgjørende for alle bedrifter som har en målsetning om å vokse. Når kapitalen bindes opp, samtidig som virksomhetens løpende utgifter må betjenes, kan det oppstå et behov for ekstern finansiering. Det finnes flere muligheter når du trenger finansiering. Alt koker ned til å finne den løsningen som best dekker din bedrifts behov.

Stram Likviditet skaper behov for finansiering

Mange bedrifter i vekst kan oppleve at arbeidskapitalen strammes inn i enkelte perioder. For å løse problemer knyttet til likviditet,  finnes det flere alternativer. Hvilken løsning som er aktuell for din bedrift, vil avhenge av behov og hvilken sikkerhet du kan stille. Finansieringen vil i hovedsak dreie seg om følgende alternativer: 

  1. Kassekreditt - en bankkreditt som gir kunden rett til  å låne inntil et fast beløp etter behov. For bevilget lånebeløp åpnes en konto som kunden kan trekke på 
  2. Factoring -  outsourcing av bedriftens arbeid med å kreve inn betalinger fra kundene sine. Du får brorparten av salgets verdi med en gang og dermed høyere likviditet
  3. Leasing- en mellomting mellom leie og lån. Selvom leie har en kostnad, frigjør du egenkapital
  4. Lån med salgspant -långiver tar pant i solgt gjenstand (typisk anleggsmaskiner) som sikkerhet for selgerens krav på kjøpesum
  5. Digital driftsfinansiering - bruker du et skybasert regnskapssystem kan banken hente ut livedata som gjør at kredittvurderingen oppdateres daglig og gir deg mulighet til å trekke kreditt når du ønsker det

Gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»

Hvis du er usikker på hvilken finansieringsløsning du skal velge for din bedrift, kan du starte med lese mer om fordeler og ulemper med de ulike alternativene under. 

1. Kassekreditt kan gi bedrifter finasiering 

Kassekreditt er en bankkreditt som gir kunden rett til å låne penger inntil en fastsatt kredittramme ved behov. Det opprettes en konto du kan låne fra og betale tilbake til når du ønsker, men det påløper ofte en rammeprovisjon slik at du må betale for å ha rammen tilgjengelig selv om den ikke utnyttes. Banken tar sikkerhet i kundefordringene og private eiendeler hvis det er nødvendig.

Fordelen med en slik løsning er at bedriften har en økonomisk trygghet gjennom en fastsatt kredittramme. Ulempen er at kassekreditt ikke alltid dekker det behovet du har for finansiering. Kassekreditt kan være et alternativ for etablerte og stabile virksomheter, som ikke må tilpasse driften etter sesongvariasjoner eller planlegger stor vekst.  

2. Factoring - finansiering ved å la banken kreve inn betaling

Factoring er en populær finansieringsløsning som innebærer at du får en bank eller et finansieringsselskap til å kreve inn betalingene fra kundene dine. I praksis er det en form for outsourcing av innkrevningsjobben mot kundene dine. Dårlige betalere kan påvirke likviditeten din.

Factoring kommer i flere forskjellige varianter:

  • Factoring med administrasjon: Dette er factoring i tradisjonell forstand. Denne finansieringsløsningen innebærer at du låner penger med sikkerhet i kundefordringer. Lånet nulles ut i takt med at fakturaene blir betalt. Fordelen med denne formen for factoring er at banken tar over ansvaret for fakturahåndteringen, noe som frigjør både kapital og personalressurser i økonomiavdelingen. Ulempen er at kostnaden kan bli høy, i og med at du betaler for at en ekstern aktør tar seg av fordringsadministrasjonen. Samtidig kan det være vanskelig å forstå hva løsningen koster å bruke da prismodellene ofte er satt sammen av mange forskjellige enkeltelementer som fakturagebyr og rammeprovisjon.
  • Factoring uten administrasjon: Populært kalt blockfactoring, en finansieringsløsning der bedriften selv tar hånd om fordringsadministrasjonen og alle innkrevingsoppgaver overfor kundene. Dette kan være en løsning for større bedrifter som ønsker å beholde kundefordringene internt. Det krever imidlertid at virksomheten har en profesjonell organisasjon, en egen regnskapsavdeling med gode rutiner rundt innkreving av fordringer samt god kontroll på økonomien.
  • Factoring uten regress: Innebærer at du selger fakturaene dine til en bank eller et finansieringsselskap. I motsetning til tradisjonell factoring der du får et lån på fakturaen, men beholder kredittrisikoen selv, innebærer fakturasalg at fakturaene kjøpes uten regress, som betyr at banken overtar kredittrisikoen. Fakturasalg er en tjeneste med høye rentekostnader, og dermed en forholdsvis dyr form for finansiering. Fakturasalg er ofte løsningen for små bedrifter som ikke har noe annet alternativ eller større bedrifter som av strategiske hensyn ønsker å løfte kundefordringene ut av balansen for å oppnå bedre nøkkeltall.

I tillegg til disse løsningene finnes det også andre factoring-varianter, for eksempel eksportfactoring og reverse factoring. Førstnevnte er oppfølging og finansiering av kundefordringer utenfor landets grenser, ofte i fremmed valuta. Sistnevnte innebærer at kunden til en leverandør tar initiativ til å belåne fakturaen slik at leverandøren får en mer fordelaktig finansiering enn hva de ville fått til selv, i form av rentebetingelser og størrelse på finansieringsrammen. Dette er særlig relevant der man har mindre leverandører som leverer sitt produkt til store aktører som ofte krever lang betalingstid.

3. Leasing - finansiering med mindre kapitalbinding 

Leasing er en finansieringsform som kan beskrives som en mellomting mellom leie og lånefinansiering. Utleier, normalt en bank eller rent leasingselskap, har eiendomsretten til objektet som leases ut, mens den som leier har bruksretten. Fordelen med leasing er at bedriften slipper å ta en stor investering i form av innkjøp av utstyret. Bedriften betaler i stedet en fast leiesum over en periode. I stedet for å eie gjenstander som ikke vokser i verdi, er det å leie en god og fleksibel måte å finansiere utstyr. 

Les også: Voksesmerter? Slik sikrer du kontrollert vekst

4. bedrifter kan finansiere ved å ta opp Lån med salgspant 

Lån med salgspant er en låneform der banken har sikkerhet i anleggsmiddelet som er finansiert. Salgspant gir rett til å kreve gjenstanden tilbakelevert eller tvangssolgt hvis kunden ikke betaler.

Lån med salgspant er en god løsning for bedrifter som ikke har mulighet til å betale kontant. Denne løsningen er vanlig for virksomheter som må investere i biler og anleggsmaskiner, eller virksomheter som må gjøre større investeringer i arbeidsverktøy som for eksempel PCer til ansatte. Lån med salgspant kan minne om leasing, men forskjellen er at bedriften i dette tilfellet eier gjenstanden/eiendelen 

Les også: 6 tips til å forbedre likviditeten i virksomheten - arbeidskapitalstyring i praksis

5. Digitale finansieringsløsninger gir raskere finansiering for bedrifter

Den seneste tiden har det dukket opp en rekke nye løsninger som benytter seg av mulighetene og fleksibiliteten som digital teknologi tilbyr. Norsk finansnæring har vært tidlig ute med å utnytte digital teknologi, og evnen til å nyttiggjøre seg av store datamengder i investerings- og kredittvurderinger har økt betydelig de siste årene.  Dette har ført til at banken kan gjøre mer presise vurderinger og at prosessen for kundene blir enklere.

For eksempel kan banker som benytter seg av ny teknologi koble seg opp til et skybasert regnskapssystem gjennom APIer og hente ut livedata. Driftsfinansieringsløsninger med automatiserte prosesser fjerner tidkrevende og tungrodde prosesser. Istedenfor å basere vurderingen på utdaterte tall og samle inn ytterligere informasjon manuelt, kan moderne løsninger koble seg på regnskapssystemet ditt og hente ut data og informasjon om virksomhetens økonomi i sanntid. Denne informasjonen kan deretter sammenstilles med offentlige data, som gir banken den nødvendige informasjonen for å gi deg finansiering.

Driftsfinansiering kan virke dyrt fordi det ofte innebærer en løpende kostnad å ha finansieringen tilgjengelig. Mer fleksible former for driftsfinansiering gir deg opsjonen til å trekke kreditt når du ønsker det. Det lar deg ta de mulighetene som byr seg og håndtere korte svingninger uten at du forplikter deg til å finansiere og betale en kostnad for å ha denne tilgjengelig.

Pareto Banks løsning Pareto driftskreditt er et eksempel på en slik løsning.

sikre bedriftens arbeidskapital med riktig finansiering

Å være en bedrift i vekst, er ingen enkel oppgave. Mange av de gamle vante rutinene og prosessene vil endre seg og man må ta flere krafttak for å rigge virksomheten for en ny driftshverdag. Hensynene man må ta er mange, og utfordringene er ofte store. For mange bidrar dette til at vekst oppleves smertefullt.

For å lindre denne smerten har vi utarbeidet e-boken «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst», slik at du som leder kan rigge virksomheten din på best mulig måte for en fremtidig vekstfase. Den kan lastes ned helt gratis ved å følge lenken nedenfor.

Gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»