Hvis du jobber med utvikling av eiendom vet du at dette er en kapitalkrevende disiplin og rask tilgang på kapital er et konkurransefortrinn som gjør deg i stand til å gripe de gode mulighetene.

Vi vet at behovet for finansiering kan oppstå raskt. Det kan dreie seg om alt fra finansiering av mulige tomtekjøp til uforutsette hendelser underveis i prosjektet. Det å få innvilget et lån kan være av avgjørende betydning for om ditt eiendomsprosjekt blir realisert eller ikke.

For å kunne behandle lånesøknader så effektivt som mulig, er vi avhengig av å få god innsikt og forståelse av låneformålet.

En god lånesøknad forenkler denne prosessen. Arbeidet du legger ned i en veldokumentert søknad vil betale seg i form av en effektiv beslutningsprosess.

 

Beskriv prosjektet godt når du søker om lån til eiendomsutvikling

Når banken vurderer om den skal finansiere et eiendomsprosjekt er det nødvendig å skaffe seg et så helhetlig bilde av investeringsobjektet som mulig. Til dette trenger vi gode beskrivelser av eiendommen du vil kjøpe, hvordan du planlegger å utvikle den og når banken skal få pengene sine tilbake. Her er dokumentasjon et nøkkelord, og vi ønsker heller for mye enn for lite.

Når du skal skrive en god lånesøknad kan det være nyttig å forholde deg til en strukturert form. Da får banken enklere oversikt over prosjektet, og kan bruke tid på å vurdere og behandle forespørsel og ikke tyde struktur og oppsett i kalkyler. Samtidig viser du at du representerer en kompetent og seriøs virksomhet som har gjort gode vurderinger i en innledende fase.

 

Dokumentasjonskrav ved lån til utvikling av eiendom

Overordnet skal søknaden din derfor beskrive finansieringsbehov, finansieringsformål og hvordan forventet tilbakebetaling skal oppfylles.

En optimal lånesøknad visualiserer prosjektet i dets nåværende form, hvordan det skal bli, samt beskrive den foredlingen som må til for å komme dit. Her står en troverdig fremstilling av økonomien i prosjektet sentralt. En detaljert og realistisk prosjektkalkyle er nødvendig for å belyse dette punktet.

For at banken skal danne seg et riktig bilde av prosessen, er det behov for utfyllende dokumentasjon om eiendommen som skal finansieres. I tillegg til en prosjektkalkyle kan dette typisk kan være kjøpekontrakter, verdivurderinger, vedtak på offentlige tillatelser, situasjonskart, prosjekttegninger og fremdriftsplan.

I tillegg ønskes informasjon om for eksempel relevante samarbeidspartnere i prosjektet, byggestart, byggetid, og utsalgspriser.

For nye og potensielle kunder vil det også være et utvidet behov for dokumentasjon som identifiserer selve selskapet og konsernet. Dette kan dreie seg om organisasjonskart, CV til nøkkelpersoner, eierstrukturer og referanseprosjekter.

Til slutt må du beskrive selskapets  forhold til bærekraftige og ansvarlige investeringer, noe som ofte forkortes ESG (Environmental, Social and Governance), og handler om miljø, samfunnsansvar og eierstyring. Globalt har ESG blitt et vanlig styringsparameter, og det er også et moment vi tar hensyn til i vår risikoanalyse.

 

Tre viktige punkter banken vurderer for å innvilge lån til eiendomsutvikling

For at banken skal kunne vurdere mulighetene i eiendomsprosjektet ditt, er det tre forhold som må være på det rene. For det første må vi betrakte deg som en troverdig samarbeidspartner, vi må se at risikoen i prosjektet er akseptabel og at prosjekthorisonten er realistisk og håndterbar.

Det er tre sentrale punkter som belyser dette:

  • Prosjektkalkyle
  • Verdivurdering/takst
  • Likviditetsprognose

Prosjektkalkylen beskriver inntekter og utgifter i prosjektet som tilslutt utgjør en fortjeneste.

Verdivurdering og takst danner grunnlag for låneutmålingen. Her vil overveielser rundt kjøpesum, markedsverdi og hvorvidt eiendommen er kjøpt i et åpent eller lukket marked være av betydning.

Når banken gjør en vurdering på om den skal tilby et selskap lån, må virksomheten kunne redegjøre for at den kan betjene forpliktelsene sine. Når den vanligste årsaken til at prosjekter strander er mangel på likviditet, er det åpenbart at likviditetsprognosen er en sentral brikke i vårt vurderingsgrunnlag. Et likviditetsbudsjett estimerer hvor mye arbeidskapital du har tilgjengelig til enhver tid. Har du ikke likviditet, er ikke prosjektet liv laga.

Når det er sagt ønsker vi i Pareto bank å være fleksible for å kunne tilby finansiering til et godt eiendomsprosjekt. Vi behandler alle byggeprosjekt individuelt for å finne finansieringsløsninger tilpasset det enkelte prosjektets behov.

Vi  vet at tilgang på kapital er det største konkurransefortrinnet du har i eiendomsbransjen, derfor trenger du svar raskt. Har du en veldokumentert lånesøknad, kan vi gi presise tilbakemeldinger enda raskere.

Kontakt oss om eiendomsfinansiering