Startups, gründer-boom, entreprenørskap og innovasjon er positivt ladede begreper man til stadighet hører om i dag. Og det er bra. Bak disse begrepene står det små og mellomstore bedrifter som er viktig for norsk økonomi. Nye SMB bedrifter bidrar til utvikling, sysselsetting, vekst og nødvendige skattekroner. Derfor ønsker man også å legge til rette for at disse selskapene ikke går konkurs.

Suksesshistoriene trekkes alltid frem. Følger man med i mediene kan man få inntrykk av at det står en vellykket gründer på hvert gatehjørne. Men er dette et riktig bilde? Hvor lett er det egentlig å drive lønnsom butikk i Norge? Hvordan ser det norske bedriftsmarkedet egentlig ut?

Gratis e-bok: «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst»

verdiskapning i det norske SMB markedet

I Norge har vi et velutviklet samfunn, fundert på godt utbygde velferdstjenester og et sikkerhetsnett av trygdeordninger og sosialtjenester. I tillegg til norsk olje- og gassvirksomhet er dette fundert på verdiene som skapes i bedrifter som betaler skatter og avgifter, og bedriftenes arbeidere som også betaler skatt av sine inntekter. Siden alle har en interesse av at norske bedrifter gjør det bra, har vi i Pareto Bank tatt en nærmere titt på hvordan norsk næringsliv ser ut (figur 1).

SMB bærebjelke figur 1

Figur 1: Antall bedrifter fordelt på driftsinntekter (kilde: Bizweb).

Per utgangen av 2018 var det nærmere 258 000 AS/ASAer i Norge. 85 prosent har en omsetning på under MNOK 10 og 78 prosent har en en balanse under MNOK 10. Kun 6700 bedrifter har en omsetning på over MNOK 150.

De fleste norske bedrifter er små og mellomstore: 98 prosent av bedriftene som har driftsinntekter, har inntekter under MNOK 50. De fleste smb bedriftene i Norge er altså relativt små.

Men, selv om vi har mange smb bedrifter, har de største bedriftene en langt større andel ansatte: Hvis vi ser bort fra selskaper som ikke har noen ansatte, har bare 1,85 prosent av bedriftene mer enn 100 ansatte (figur 2).

SMB bærebjelke figur 2

Figur 2: Antall bedrifter fordelt på antall ansatte (kilde: Bizweb).

Dette er tall som kun tar hensyn til ansatte i aksjeselskaper. I tillegg kommer ansatte i offentlig sektor som ikke jobber i aksjeselskap.

53 prosent av selskapene har ingen ansatte. Dette er type investeringsselskaper eller datterselskaper i konsern uten ansatte. Kun 12 prosent av norske bedrifter har mer enn 10 ansatte, og totalt sysselsetter bedrifter med mer enn 30 personer 63 prosent av alle ansatte. 

Totalt jobber allikevel over 700 000 personer i en smb bedrift med færre enn 30 ansatte, og små og mellomstore bedrifter skaper store samfunnsmessige verdier. 

Lønnsomhet og finansiering i det norske SMB markedet

Smb bedrifter er en av bærebjelkene i norsk økonomi. Likevel kan det være tøft å drive lønnsom butikk som liten eller mellomstor bedrift. Dette avhenger selvsagt av produkter eller tjenester som det er behov for i markedet, og det handler om å se muligheter og deretter utnytte dem. Det handler om teft og kremmerånd, motiverte medarbeidere, men også om mulighet til finansiering.

Grafen nedenfor (figur 3) viser EBITDA marginen (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger) avhengig av størrelsen på selskapet i forhold til inntekter. Overraskende nok så er marginen relativt lik uavhengig av størrelse.

SMB bærebjelke figur 3

Figur 3: Gjennomsnittlig EBITDA-margin fordelt på driftsinntekter (kilde: Bizweb).

Selv om EBITDA-marginen stort sett er lik for selskaper med mer enn MNOK 10 i omsetning, har selskapsstørrelsen stor påvirkning på bedriftenes gjeldsgrad. Det er de store selskapene som har gjeld i balansen: Nesten 70 prosent av all bankgjeld er tatt opp av bedrifter med balanse over MNOK 300, fordelt på 794 bedrifter.

En rapport av Norges Bank om det norske finansielle systemet i 2019 viser at banker og kredittforetak står for nærmere 80 prosent av utlån i Norge (se figur 4). DNB har en markedsandel på 31 prosent, i tillegg kommer filialer for utenlandske banker med omtrent 37 prosent i markedsandel. Resten av markedet deles på Sparebank 1-alliansen, Eika-gruppen, øvrige forretningsbanker og sparebanker. Sammenlignet med et land som USA spiller obligasjoner en langt mindre rolle for norske bedrifters finansiering.

SMB bærebjelke figur 4

Figur 4: Det norske finansielle systemet i 2019, etter Norges Bank.

Velg en smb bank som forstår din bedrift

Analyseselskapet Cicero Consulting analyserer jevnlig det norske bankmarkedet, og ser at de store bankene sentraliserer seg med fokus på digitale betjeningsstrategier, der bare de største bankene har tilgang på en fast rådgiver. Samtidig ser vi at mindre SMB bedrifter har behov for lokal tilstedeværelse og mer personlig betjening.

Hvert år forsvinner nærmere 1500 små og mellomstore bedrifter og blir erstattet av minst like mange nye. Denne dynamikken fører til endring, vekst og økt produktivitet i økonomien. Men noen av dem som forsvinner kunne klart seg, dersom de hadde fått den oppfølgingen de fortjener.

Større banker har ofte ikke kapasitet til å gjøre gode kredittanalyser av mindre og mellomstore bedrifter, og benytter derfor standardmodeller for lånebehandling der de smb bedriftene ikke alltid passer inn.

I dette landskapet har vi i Pareto Bank segmentert markedet med fokus på bedrifter som har kommet et stykke på veien. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi er opptatt av å gi mellomstore bedrifter den individuelle oppmerksomheten som er nødvendig for å skape nye arbeidsplasser gjennom økt finansiell fleksibilitet.

Med mellomstore bedrifter så mener vi selskaper som omsetter fra MNOK 20 og mer. Dette gjør vi gjennom grundig selskapsanalyse, og en stolthet i å se selskapet og få en korrekt forståelse for risikoen.

Pareto Bank er en mellomstor bedrift selv. Vi forstår at SMB bedrifter må møtes individuelt for å få gjennomslag og få innvilget kreditter og lån. SMB bedrifter er ryggraden i AS Norge, og gjennom å betjene dette segmentet i markedet ønsker vi å bidra til økt verdiskaping og sysselsetting for å forsterke næringslivet i Norge.

Gratis e-bok: SMB bedriftenes guide til lønnsom vekst

Kilder: Visma Bizweb (sektorkode:2100, Bransje:Samtlige, Regnskapsår:2018, Sum eiendeler:>=1kr), Norges Bank, Cicero Consulting.