COVID-19 har ført til et stort inntektsfall for næringslivet i Norge og påfører SMB bedriftene store likviditetsutfordringer. SMB bedrifter med likviditetsutfordringer kan etter regjeringens forslag om statlig garanterte banklån, nå få muligheten til lån i bank under denne ordningen. Vi ser nærmere på garanti og låneordningen, og hvem denne gjelder for.

SMB bedrifter - bærebjelken i norsk næringsliv

Først la oss kort definere SMB markedet i Norge. Banken har tidligere skrevet om SMB bedriftenes betydning og størrelse.

Av totalt 2,7 mill. personer som er sysselsatt i Norge, jobber litt over 700.000 i SMB-bedrifter med færre enn 30 ansatte. I tillegg har 98 % av bedriftene i Norge inntekter som er under NOK 50 millioner. Disse skaper store samfunnsmessige verdier, og står for en stor andel av verdiskapningen i landet.

Statens Garantiordning

Regjeringen lanserte 15. mars 2020 et forslag om at det skal etableres en krisepakke i form av en statlig låne og garantiordning for små og mellomstore bedrifter som er rammet av likviditetsproblemer etter COVID-19 utbruddet. Garantien vil dekke 90 % av lånet under ordningen, og garantien vil reduseres forholdsmessig etter hvert som lånet nedbetales. Tap skal fordeles pro rata der staten og banken tar henholdsvis 90% og 10 %.

Det legges opp til en total ramme for garantiordningen på NOK 50 milliarder og ordningen skal gjelde fram til 1. juni 2020.

Hovedvilkårene for garantiordningen

 Størrelse på bedriften:

  • For å vurdere størrelse så vurderer man bedriften på konsolidert basis, dvs. at man vurderer hele konsernet som samlet med datterselskaper bedriften har kontroll over.
  • For å falle inn under SMB definisjonen skal bedriften på konsolidert basis sysselsette færre enn 250  personer og ha en årlig omsetning som ikke overstiger EUR 50 mill., eller en årlig samlet balanse på  ikke mer enn EUR 43 mill.
  • For selskaper som på konsolidert basis har flere ansatte, høyere omsetning eller større samlet               balanse enn definisjonen ovenfor er å regne som «større» bedrifter. Disse selskapene kan også          søke under ordningen, men vilkårene er noe annerledes

 

Størrelse på lånet:

SMB bedrifter kan låne inntil NOK 50 millioner, men ikke mer enn to ganger låntakers lønnskostnader for 2019, eller 25 % av bedriftens omsetning for 2019.

«Større» bedrifter kan maksimalt låne NOK 150 millioner.

Lønnsomhetskrav:

Ordningen vil kun gjelde for bedrifter som må forventes å være lønnsomme hvis COVID-19 krisen ikke hadde inntruffet. Ordningen vil ikke gjelde for bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019.

Bedrifter som regnes som større bedrifter må i tillegg oppfylle kravet om ikke å være i økonomiske vanskeligheter i begge de to foregående årene utfra kravene: bokført gjeld skal ikke utgjøre mer en 7,5 ganger av den bokførte egenkapitalen, og EBITDA-rentedekningsgrad skal ikke være lavere enn 1.

Tilbakebetaling:

Lånet kan gis i form av en kassekreditt, nedbetalingslån eller annen form for kreditt. Nedbetalingslån kan gis med opptil 12 måneders avdragsfrihet og lånet kan løpe i maksimalt 3 år.

Formål med lånet:

Lånet kan benyttes til dekning av løpende driftsutgifter, eller finansiering av investeringer som anses nødvendige for å opprettholde normal drift.  Renter og avdrag på eksisterende lån inngår under løpende driftsutgifter, men man skal ikke bruke ordningen til å førtidig nedbetale annen gjeld slik at kredittrisikoen overføres til staten.

Hvor effektfull vil garantiordningen være for ulike SMB bedrifter

I forhold til tildeling av lån under garantiordningen er så kan vi dele SMB bedrifter i 3 ulike kategorier:

  1. Oppstartsbedrifter i investeringsfasen som kjennetegnes av selskaper med utviklingsprosjekter og/eller resultatmessig er lite lønnsomme. Disse selskapene vil mest sannsynlig få ingen eller liten effekt av ordningen, da de ikke har vist historisk lønnsomhet eller har kommet i fasen for omsetning.
  2. Mindre SMB bedrifter med under 10 ansatte. Disse selskapene har i dag generelt lite lån. I denne kategorien er det mange handel/service bedrifter som har mistet sin all sin inntekt.
    Disse selskapene vil få en begrenset effekt av ordningen da de ikke har et aktivt forhold til sin bankforbindelse med løpende låneforhold. Disse bedriftene vil således lettere kunne falle utenom.
       3.   De mellomstore SMB bedriftene med mer enn 10 ansatte. Disse bedriftene kjennetegnes av at de                  har lån i dag og de har generelt et større kapitalbehov enn de i gruppe 2. Denne gruppen vil få størst              effekt av ordningen.

For bedrifter i kategori 1 og 2 som ikke vil få tilgang til lån under garantiordningen, kan regjeringens kontantstøtte til bedrifter være en alternativ støtteordning for å dekke faste kostnader. Denne ordningen ble lansert torsdag 2. april, og man kan søke fra 20. april på kompensasjonsordningen.no.

En bank som forstår din bedrift

Pareto Bank har fokus på SMB bedrifter som har kommet et stykke på veien. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi er opptatt av å gi mellomstore bedrifter den individuelle oppmerksomheten som er nødvendig for å skape nye arbeidsplasser og økt verdiskapning. Det å gi SMB bedrifter tilgang til økt finansiell fleksibilitet gjennom ulike låneordninger, er en av Pareto Bank sine primære satsningsområder i årene fremover. Det gjør vi gjennom en grundig selskapsanalyse, og en stolthet i å se og vurdere selskapet. Således får vi en korrekt forståelse av selskapet, fremtidsmulighetene og menneskene bak. Med mellomstore bedrifter så mener vi selskaper som omsetter fra MNOK 20 og mer.

I Pareto Bank er vi små selv. Vi forstår at små og mellomstore bedrifter må møtes individuelt for å få gjennomslag og få innvilget kreditter og lån. SMB-virksomheter er ryggraden i AS Norge, og gjennom å betjene dette segmentet ønsker Pareto Bank  å bidra til økt verdiskaping og sysselsetting som forsterker og skaper et fremtidsrettet  næringsliv i Norge.